ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

    โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยาเดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี                      สำนักศาสนศึกษาวัดอำมาตย์   ที่เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ คณะสงฆ์อำเภอเทิง โดยการนำของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระครูนิวิษฐ์สัทธาคุณ (เจ้าอาวาสวัดอำมาตย์  เจ้าคณะอำเภอเทิง ) ท่านได้เห็นความสำคัญของการศึกษาพระภิกษุ - สามเณร  ประกอบกับทางรัฐบาลมีนโยบายที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน และขณะเดียวกันกรมการศาสนามีความประสงค์ที่จะให้แต่ละเขตพื้นที่จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้นเพื่อให้เด็กที่พลาดโอกาสทางการศึกษาได้บวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนทั้งทางคดีโลกและคดีธรรม

 ด้วยเหตุนี้จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าในที่ประชุมคณะพระสังฆาธิการอำเภอเทิง เพื่อขอมติในที่ประชุมและผลปรากฏว่า มติที่ประชุมให้การสนับสนุน ดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิวิษฐ์สัทธาคุณจึงได้ดำเนินการหาแนวทางพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์อำเภอ เทิงขึ้น จากเดิมที่เคยมีเพียงแผนการเรียนการสอนเฉพาะแผนกธรรมและบาลีเท่านั้น เนื่องด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้พระภิกษุสามเณร ได้มีโอกาสศึกษาแผนกสามัญศึกษาควบคู่กับการเรียนแผนกธรรมบาลีไปด้วยจึงได้เริ่มเปิดดำเนินการและได้เพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อช่วยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยแต่งตั้งให้ พระครูมุนินทร์ธรรมานุวัตร   รองเจ้าคณะอำเภอเทิงสมัยนั้นให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน และมีพระมหาสุทธิพงษ์ สุวีโร (พระครูอุดมคณาภิรักษ์ ในปัจจุบัน) ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนด้วยดีจากโรงเรียนเทิงวิทยาคม จึงได้เปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนับแต่นั้นมา พร้อมกับได้รายงานแจ้งการดำเนินงานไปยังกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการสนับสนุนจากกรมการศาสนาขึ้นทะเบียน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ (วันที่ ๒๖ มกราคม  ๒๕๓๖) ตามใบอนุญาตเลขที่ ๗๔/๒๕๓๖ และในปีการศึกษา ๒๕๓๙  (วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๙) ได้เปิดขยายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามใบอนุญาตของกรมการศาสนา จนถึงปัจจุบัน

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖   โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา ได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน ) ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม ได้รับการรับรอง ตามหนังสือ

 

ที่ สมศ.๓๙๑๕๙/๒๕๕๖   ออก ณ  วันที่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖